Energy Trading

กระทรวงพลังงานร่วมส่งเสริมสื่อการสอนด้านพลังงานผ่านกิจกรรม Energy Trading

กระทรวงพลังงานร่วมส่งเสริมสื่อการสอนด้านพลังงานผ่านกิจกรรม Energy Trading

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต เข้าติดตามการนำสื่อการสอนด้านพลังงานไปขยายผลพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษา ผ่านกิจกรรม Energy Trading ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 100 คน ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดอบรมครู 800 คน ทั่วประเทศ เรื่อง การใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังงานเสริมทักษะสะเต็มศึกษา ในโครงการการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างเดือนเมษายน -มิถุนายน 2560 ซึ่งโครงการนี้เป็นการดำเนินงานภายใต้ MOU ระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาเนื้อหาวิชาพลังงาน สื่อการสอน และกิจกรรมส่งเสริมการสอนด้านพลังงาน ให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปใช้ประโยชน์ในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยกระทรวงพลังงานมุ่งหวังว่า กิจกรรม Energy Trading จะช่วยจุดประกายความรู้ให้เยาวชนในชาติเกิดความตระหนักรู้ด้านพลังงาน สามารถตัดสินใจเลือกแหล่งผลิตหรือเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่มีความมั่นคง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป