Good Labour Practices

กสร. ย้ำนายจ้างไม่เลือกปฏิบัติหญิงชายในการจ้างงาน

กสร. ย้ำนายจ้างไม่เลือกปฏิบัติหญิงชายในการจ้างงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างปฏิบัติต่อแรงงานหญิงชายอย่างเท่าเทียมในการจ้างงานพร้อมส่งเสริมนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) และมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001-2010) ไปใช้ในการบริหารจัดการสร้างความเท่าเทียมในการจ้างงาน เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ลูกจ้าง นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำหนดให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้ ซึ่งเป็นหลักการที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและมาตรฐานสากลที่กำหนดให้ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน รวมทั้งเป็นการคุ้มครองให้ลูกจ้างหญิงและชายได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมในเรื่องของสภาพการจ้างการทำงาน เช่น การจ่ายค่าจ้าง กำหนดการเกษียณอายุ เป็นต้น ทั้งนี้หลักการของกฎหมายดังกล่าวให้การคุ้มครองทั้งลูกจ้างไทยและต่างชาติ กสร. จึงขอให้นายจ้างปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท นอกจากนี้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ สามารถนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) และมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001-2010) ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงานเพื่อให้มีการปฏิบัติต่อแรงงานที่ถูกต้องสอดคล้องกับข้อกฎหมาย และหลักการตามมาตรฐานสากล ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถานประกอบกิจการอีกทางหนึ่งด้วย นายทศพล กล่าวต่อว่า หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices […]

ก.แรงงาน เดินหน้าประชารัฐยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานในอุตสาหกรรมปลาป่น

ก.แรงงาน เดินหน้าประชารัฐยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานในอุตสาหกรรมปลาป่น

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมมือสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยตามแนวทางประชารัฐนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) และมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001-2010) ป้องกันและแก้ปัญหาละเมิดสิทธิพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานในอุตสาหกรรมปลาป่น นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานตามแนวทางประชารัฐ โดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงาน ที่ผ่านมากสร.นำแนวทางประชารัฐมาปรับใช้ในการสร้างความร่วมมือกับสมาคมกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย ในการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการที่เป็นสมาชิกของสมาคมนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปปฏิบัติ โดยมีสถานประกอบกิจการนำ GLP ไปปฏิบัติแล้วกว่า 5,000 แห่ง ครอบคลุมลูกจ้างกว่า 1 แสน 3 หมื่นคน นายอนันต์ชัย กล่าวต่อว่า อุตสาหกรรมปลาป่นเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมประมงทะเล ที่มีมูลค่าส่งออกมากกว่า 2 พันล้านบาทต่อปี เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานในอุตสาหกรรมดังกล่าว […]

แรงงานยกระดับคุณภาพชีวิตลูกจ้าง ร่วมมือ 8 สมาคมอุตสาหกรรมใช้ GLP

แรงงานยกระดับคุณภาพชีวิตลูกจ้าง ร่วมมือ 8 สมาคมอุตสาหกรรมใช้ GLP

กระทรวงแรงงาน ร่วมมือ 8 สมาคมอุตสาหกรรม นำ GLP ไปใช้ในการบริหารกิจการ มุ่งปรับปรุง สภาพการทำงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม จอมพล ป. พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรความร่วมมือให้แก่สมาคมกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ความร่วมมือในการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ในการบริหารกิจการว่า กระทรวงแรงงานภายใต้การนำของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มุ่งมั่นดำเนินการทุกวิถีทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า โดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการทุกประเภทและทุกขนาด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดการละเมิดสิทธิแรงงานนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงานตามแนวทางประชารัฐ นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) เป็นแนวทางเบื้องต้นในการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและสมาคมกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ในการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี […]