GreenNovo ร่วมกับ BCRC China กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดการฝุ่นเหล็ก

GreenNovo ร่วมกับ BCRC China กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดการฝุ่นเหล็ก

GreenNovo ร่วมกับ BCRC China กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดการฝุ่นเหล็ก

BCRC China (ศูนย์ภูมิภาคอนุสัญญาบาเซลประจำเอเชียแปซิฟิกในประเทศจีน) เผยแพร่ “แนวทางปฏิบัติในการจัดการฝุ่นเหล็กอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างเป็นทางการ แนวทางปฏิบัติดังกล่าวจัดทำโดย BCRC China และ GreenNovo โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดการจัดการของเสียอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการจัดการของเสียอันตรายอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ทาง BCRC China ได้จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาคว่าด้วยการจัดการของเสียภายใต้โครงการแก้ปัญหาของเสียและสารเคมี ในกรอบของโครงการ Belt and Road Initiative ในโอกาสนี้ GreenNovo ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการฝุ่นเหล็กในจีน ได้หารือถึงมาตรการรับมือและความก้าวหน้าของการส่งเสริมขีดความสามารถในการจัดการของเสีย การรีไซเคิลขยะมูลฝอยจากอุตสาหกรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับตัวแทนจากรัฐบาลประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้เชี่ยวชาญ โดยแนวทางปฏิบัติดังกล่าวถือเป็นไฮไลท์หนึ่งของงานสัมมนาครั้งนี้ แนวทางปฏิบัติในการจัดการฝุ่นเหล็กอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่เพียงยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับวัตถุดิบ วัสดุเสริม เทคนิคการผลิต และอุปกรณ์จัดการฝุ่นเหล็กเท่านั้น แต่ยังกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับเทคโนโลยีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และจำกัดการปล่อยมลพิษในระหว่างการรีไซเคิล เพื่อควบคุมการรีไซเคิลและการใช้ฝุ่นเหล็กที่เต็มไปด้วยสังกะสี รวมถึงยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยในกระบวนการร่างแนวทางปฎิบัติดังกล่าว GreenNovo ได้ให้คำแนะนำมากมายจากประสบการณ์ตรงในการจัดการของเสียอันตรายที่มีส่วนประกอบของโลหะหนัก ด้วยหวังที่จะใช้ศักยภาพของตนช่วยส่งเสริมการจัดการฝุ่นเหล็กในภูมิภาค การเผยแพร่แนวทางปฏิบัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีของ GreenNovo ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก GreenNovo จะเผยแพร่ความสำเร็จทางเทคนิคและประสบการณ์ด้านการจัดการที่สั่งสมมาจากการดำเนินงานในระดับอุตสาหกรรม เพื่อช่วยผลักดันการจัดการของเสียอันตรายในหลายประเทศและภูมิภาค คุณหม่า ลี่หยาง ประธานของ GreenNovo […]