iPSTAR Next Gen

CAT Satcom ส่งบริการ CAT iPSTAR Next Gen รุกตลาดบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียม ตอบโจทย์การสื่อสารทางไกล

CAT Satcom ส่งบริการ CAT iPSTAR Next Gen รุกตลาดบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียม ตอบโจทย์การสื่อสารทางไกล

CAT TELECOM หรือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ผู้นำโครงข่ายสื่อสารข้อมูลที่ดีที่สุด รุกตลาดบรอดแบนด์อินเทอร์เนตผ่านดาวเทียม อัพเกรดอุปกรณ์และบริการ สู่ CAT iPSTAR Next Gen มุ่งให้บริการอินเทอร์เนตในพื้นที่ห่างไกล เพื่อคนไทยเข้าถึงทุกเทคโนโลยี ในขณะที่โลกกำลังเดินหน้าก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มที่นั้น เทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมนับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงสัญญาณเพื่อการติดต่อสื่อสารที่สะดวกราบรื่น ไม่ว่าจะระหว่าง คนกับคน คนกับอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์กับอุปกรณ์ ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากร 69.24 ล้านคน โดย 57 ล้านคน สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งปริมาณการใช้งานอินเทอร์เนตของคนไทยในปี พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 9 ชั่วโมง 11 นาทีต่อวัน แต่ในบางพื้นที่ยังคงประสบปัญหาสัญญาณอินเทอร์เนตไม่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการติดต่อสื่อสารในยุคดิจิทัล คุณธานินท์ หยวกขาว ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารดาวเทียม เปิดเผยว่า กรณีทั่วไปประชาชนนิยมใช้อินเทอร์เนตจากไฟเบอร์ออฟติคผ่านโครงข่ายภาคพื้นดิน หรือสัญญาณโทรศัพท์ที่อยู่ในสมาร์ทโฟน แต่ขณะเดียวกันยังมีประชาชนหลายกลุ่มในประเทศที่ต้องการเข้าถึงอินเทอร์เนต แต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากปัจจัยและข้อจำกัดด้านพื้นที่ อาทิ พื้นที่ที่ระบบโครงข่ายภาคพื้นดินเข้าไม่ถึง เช่น อุทยานแห่งชาติ หรือแนวเขตชายแดนระหว่างประเทศ เช่น […]