MFLF

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ผนึกกำลังมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ ลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรดอยตุง

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ผนึกกำลังมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ ลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรดอยตุง

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์ฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรของดอยตุง เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรชนเผ่า ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ กล่าวว่า “แม่ฟ้าหลวงฯ และ เจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ ได้ร่วมกันดำเนินการโครงการพัฒนาและวิจัยสมุนไพร บนพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะอนุรักษ์สายพันธุ์สมุนไพร และตำรับยาสมุนไพร เพื่อรักษาองค์ความรู้ดังกล่าวไว้เป็นคลังสมบัติของชาติในด้านภูมิปัญญาสมุนไพร โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรชนเผ่า อันจะนำไปสู่อาชีพทางเลือก สามารถการสร้างรายได้และความยั่งยืนให้กับชุมชน และเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคในอนาคต “สำหรับแนวทางการดำเนินงานนั้น ทั้ง 2 มูลนิธิจะทำงานร่วมกับชุมชน และหมอยาชนเผ่า ในการหาข้อมูลเพื่อถอดองค์ความรู้ด้านสรรพคุณสมุนไพรท้องถิ่น และตำรับยารักษาโรคตามลักษณะชนเผ่าต่างๆ ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยลงพื้นที่สำรวจสมุนไพรร่วมกับหมอยา เก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้นำกลับมาขยายพันธุ์ จัดทำแปลงรวบรวมพันธุ์สมุนไพรท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและภูมิปัญญาชนเผ่าต่างๆ อีกทั้งชุมชนจะสามารถเข้าถึงแหล่งยาตามภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยมีระยะเวลาดำเนินงานระยะที่ 1 ในปี 2561 – 2563” ม.ล.ดิศปนัดดา กล่าว นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เผยว่า “มูลนิธิอภัยภูเบศรฯ ได้พัฒนางานด้านสมุนไพรมากว่า 35 ปี […]