Microland มุ่งปฏิบัติตามกฎคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรป (GDPR)

Microland มุ่งปฏิบัติตามกฎคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรป (GDPR)

Microland มุ่งปฏิบัติตามกฎคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรป (GDPR)

– คว้าการรับรองมาตรฐาน BSI ในรายการ BS 10012 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคล Microland ผู้ผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัลแก่องค์กรระดับโลก เปิดเผยว่า บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน BSI ในรายการ BS 10012 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Standard on Personal Information Management System) และการรับรองมาตรฐานรายปี ได้แก่ ISO 27001:2013 และ ISO 20000-1:2011 โดยสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standards Institute – BSI) ซึ่งเป็นองค์กรให้การรับรองมาตรฐานแห่งชาติของสหราชอาณาจักร ได้รับรองกระบวนการส่งสินค้าของบริษัท Microland ว่าได้มาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยให้ศูนย์จัดส่งสินค้าของ Microland ปฏิบัติตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation – GDPR) และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โลโก้: https://mma.prnewswire.com/media/717242/Microland_Logo.jpg ) ในปีนี้ […]