National Grid Electricity Transmission ลงนาม

National Grid Electricity Transmission ลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์กับ Smart Wires สำหรับเทคโนโลยีควบคุมการไหลของพลังงานที่จะทำให้มีการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น

National Grid Electricity Transmission ลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์กับ Smart Wires สำหรับเทคโนโลยีควบคุมการไหลของพลังงานที่จะทำให้มีการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น

National Grid Electricity Transmission (NGET) ได้ลงนามกรอบความตกลงระยะเวลา 5 ปีกับ Smart Wires บริษัทด้านเทคโนโลยีควบคุมการไหลของพลังงาน ข้อตกลงนี้จะช่วยลดปริมาณคาร์บอนในกริดไฟฟ้าของสหราชอาณาจักร ผ่านการใช้พลังงานหมุนเวียนในปริมาณที่มากขึ้น เพื่อถ่ายโอนแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ NGET จะใช้เทคโนโลยีควบคุมการไหลของพลังงานแบบแยกส่วน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการถ่ายโอนพลังงาน จากการใช้เครือข่ายที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เมื่อการผลิตและความต้องการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเกิดความเปลี่ยนแปลง การไหลเวียนของกระแสไฟในเครือข่ายก็เปลี่ยนแปลงเช่นกัน ขณะที่วงจรอาจเกิดการโหลดที่ไม่เท่ากัน บางวงจรอาจทำงานเต็มขีดจำกัด ขณะที่บางวงจรอาจทำงานไม่ถึงขีดที่ทำได้ การติดตั้งตัวควบคุมการไหลของพลังงานช่วยให้ NGET สามารถส่งมอบ Electricity System Operator ด้วยเครื่องมือที่ช่วยลดความแออัดอย่างรวดเร็ว ที่เป็นตัวจำกัดการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบต่อเนื่อง โดยมีผลกระทบน้อยที่สุดต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม NGET จะดำเนินการติดตั้ง 5 จุด ในปี 2563 โครงการเหล่านี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ 1.5 กิกะวัตต์ใน 3 ขอบเขตรวมกัน อุปกรณ์ควบคุมการไหลกำลังไฟฟ้าของ Smart Wires ช่วยให้ระบบสาธารณูปโภคเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบัน ลักษณะแบบแยกส่วนของเทคโนโลยีดังกล่าวหมายความว่า เทคโนโลยีนี้ติดตั้งเร็วและเคลื่อนย้ายได้โดยง่าย ซึ่งทำให้เกิดความยืดหยุ่นที่มีคุณค่า NGET สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อตอบสนองความต้องการด้านเครือข่ายขณะกำลังพัฒนา ขณะเดินทางเยือนศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับโลกของ Smart […]