NBII

จัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการสร้างชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th International Conference on Nation-Building 2021)

จัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการสร้างชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th International Conference on Nation-Building 2021)

สถาบันการสร้างชาตินานาชาติ (Nation-Building Institute International (NBII)) ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติประเทศไทย, สถาบันการสร้างชาติมาเลเซีย, สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา, สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ Asia Future Institute (ประเทศเกาหลีใต้) จัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการสร้างชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th International Conference on Nation-Building 2021) ในหัวข้อInnovative Strategies for Crisis Recovery and Nation-Building (นวัตกรรมยุทธศาสตร์การฟื้นฟูจากวิกฤตและการสร้างชาติ) วันที่ 8 – 9 กันยายน 2564 เวลา 9.00-18.00 น. ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ปาฐกถานำโดย ฯพณฯ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี […]