Next Gen Innovator

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ NEXT GEN INNOVATOR รุ่นที่ 4

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ NEXT GEN INNOVATOR รุ่นที่ 4

สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ เข้าร่วมหลักสูตร NextGenInnovator รุ่นที่ 4 “หลักสูตรที่มุ่งสร้างนวัตกรเพื่อต่อยอดนวัตกรรม พร้อมก้าวไปกับโลกอนาคตที่ไม่หยุดนิ่ง” “เส้นทางของการพัฒนางานวิจัยก็เหมือนการเสี่ยงดวง”บ้างก็ประสบความสำเร็จ บ้างก็ล้มเหลว แต่ในทุกๆความล้มเหลวมั่นใจได้เลยว่าเราไม่ได้ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอย่างแน่นอน… หลักสูตร NextGenInnovator รุ่นที่ 4 หลักสูตรที่มาพร้อมกับ ความเข้มข้น ครบรส และเหนียวแน่นกว่าเดิม ผ่านการพัฒนาหลักสูตรจาก NextGenInnovator รุ่นที่ 1 – 3 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเป็นหนึ่งเดียวกันให้มากที่สุด มุ่งเน้นให้เจ้าของกิจการ/R&D/ผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ได้เข้าร่วมเรียนรู้ถึงวิธีการในการสร้างแรงบันดาลใจ การออกแบบไอเดีย บนพื้นฐานของการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจอย่างรอบด้าน พร้อมลงมือปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญและเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาแผนธุรกิจต่อไป ตลอดจนการแชร์ประสบการณ์จากบุคคลที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจ การเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานภาครัฐ/ภาคเอกชน กิจกรรมจับคู่นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับโจทย์วิจัยของท่าน ที่สำคัญกิจกรรม Pitching ทุน ที่ได้รับการพัฒนาภายในหลักสูตร ผ่านการให้คำปรึกษาจากกูรูผู้เชี่ยวชาญตลอดระยะเวลา 3 เดือน 3 เดือน ของการเสียสละเวลา เพื่อการเรียนรู้ 3 เดือน ของการปลุกปั้นสิ่งที่เป็นความอยาก ให้จับต้องได้ 3 เดือน ที่เคียงบ่าเคียงไหล่จนก่อเกิดเป็นมิตรภาพและพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ และนับจาก […]