NPS

NPS จัดกิจกรรม “พี่สอนน้องอนุรักษ์พลังงาน” ครั้งที่ 3 /2563

NPS จัดกิจกรรม “พี่สอนน้องอนุรักษ์พลังงาน” ครั้งที่ 3 /2563

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดกิจกรรม “พี่สอนน้องอนุรักษ์พลังงานสะอาด” ครั้งที่ 3/2563 ในสถานศึกษารอบโรงไฟฟ้า ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยจัดกิจกรรมสันทนาการที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งสาระความรู้ที่น่าสนใจ เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

NPS จัดกิจกรรม “NPS ชวนน้องรักษ์พลังงาน” ครั้งที่ 9

NPS จัดกิจกรรม “NPS ชวนน้องรักษ์พลังงาน” ครั้งที่ 9

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดกิจกรรม “NPS ชวนน้องรักษ์พลังงาน” ครั้งที่ 9 โดยจัดให้ความรู้ในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการรักษาสุขอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ผ่านกิจกรรมสันทนาการที่สนุกสนาน และมอบของเล่นเสริมทักษะพัฒนาการ ของขวัญของรางวัลให้กับเยาวชน ณ โรงเรียนวัดบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เมื่อเร็วๆนี้

NPS ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน

NPS ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยพนักงานจิตอาสาเอ็นพีเอสร่วมกับอำเภอศรีมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เหล่าทหาร ผู้นำชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานเอกชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณวัดบ้านโป่งไผ่ และศาลาประชาคมบ้านโป่งไผ่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยมีนายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอศรีมหาโพธิ เป็นประธานในพิธี

NPS สนับสนุนเยาวชนเพิ่มทักษะด้านการกีฬา

NPS สนับสนุนเยาวชนเพิ่มทักษะด้านการกีฬา

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนน้ำดื่มให้กับทีมฟุตบอลโรงเรียนสนามชัยเขต ต.คู้ยายหมี อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ในการฝึกซ้อมเพิ่มทักษะกีฬาฟุตบอล เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด

NPS สนับสนุนเครื่องวัดความดันโลหิต แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่

NPS สนับสนุนเครื่องวัดความดันโลหิต แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบเครื่องวัดความดันโลหิตแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงโพรง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นการสนับสนุนการทำงานของ อสม. ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลสุขภาพอนามัยของสมาชิกในชุมชน

NPS สนับสนุนการทำงานของ อสม. มอบเครื่องวัดความดันโลหิต

NPS สนับสนุนการทำงานของ อสม. มอบเครื่องวัดความดันโลหิต

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบเครื่องวัดความดันโลหิตให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส เป็นการสนับสนุนการทำงานของทีม อสม.ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพสมาชิกในชุมชนให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ

NPS จัดกิจกรรมชวนน้องอนุรักษ์พลังงาน มอบแอลกอฮอล์ ป้องกัน COVID-19

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดกิจกรรมชวนน้องอนุรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิจ.ปราจีนบุรี โดยจัดให้ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็นในห้องเรียน รวมทั้งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัย เพื่อให้เยาวชนได้ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เมื่อเร็วๆนี้

NPS สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ ร่วมจัดกิจกรรม “ทำนาย้อนยุค”

NPS สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ ร่วมจัดกิจกรรม “ทำนาย้อนยุค”

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ทำนาย้อนยุค” ซึ่งจัดโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมแปดริ้ว โดยจัดให้มีการสาธิตการดำนาแบบโบราณ การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมการเกษตรแบบดั้งเดิมที่ไม่ใช้สารเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยเกษตรกรในพื้นที่และประชาชนที่สนใจ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนได้

NPS จัดโครงการ “เอ็นพีเอสห่วงใยเยาวชน ปลอดภัยไร้โควิด-19” มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่

NPS จัดโครงการ “เอ็นพีเอสห่วงใยเยาวชน ปลอดภัยไร้โควิด-19” มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดโครงการ “เอ็นพีเอสห่วงใยเยาวชน ปลอดภัยไร้โควิด-19” โดยมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและแท่นกดแบบเหยียบ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส พร้อมคำอธิบายการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อย่างถูกวิธี ให้กับสถานศึกษาจำนวน 16 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้เยาวชนได้ใช้ล้างมือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อเร็วๆ นี้

NPS ถวายเทียนพรรษาและแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19 จำนวน 8 วัด ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี

NPS ถวายเทียนพรรษาและแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19 จำนวน 8 วัด ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หน่วยงานเอกชนและประชาชนรอบโรงไฟฟ้า NPS อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563 โดยถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องสังฆทาน พร้อมกับหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้กับวัดจำนวน 8 วัด ในพื้นที่ อ.ศรีมหาโพธิ และ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เป็นการร่วมสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ชุมชนสืบไป

1 2 3 20