Re_Organized

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Flashback Feature

Thailand Training Center  เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Flashback Feature

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Flashback Feature ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้ฟีเจอร์ Flashback ของ Oracle Database ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลทรานแซคชั่นในอดีต แม้ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยถาวรไปแล้ว หรือ ถูกทำลายไปแล้ว และได้ฝึกปฏิบัติในการใช้ Flashback ย้อนสถานะข้อมูลไป ณ เวลาต่างๆ ทั้งในระดับทรานแซคชั่น , แถว , ตาราง , ฐานข้อมูล รวมถึงกู้คืนตารางที่ถูกทำลายโครงสร้างไปแล้ว Who Should Attend • Database Administrator (DBA) • Programmer • System Engineer • ผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบบน Oracle Database Pre-Requisites Knowledge • มีความรู้ด้าน Oracle SQL และเข้าใจหลักการทำ transaction ใน Oracle […]

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Scheduler

Thailand Training Center  เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Scheduler

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Scheduler ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้ Scheduler ของ Oracle Database เพื่อตั้งเวลาให้ฐานข้อมูลทำงานที่สั่งเอาไว้แบบอัตโนมัติได้เอง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Schedule Task หรือ Cron Job ของ Operating System ทำให้ไม่ต้องรบกวนผู้ดูแลเครื่อง Server รวมถึงลดปัญหาในการย้ายฐานข้อมูลไปเครื่องใหม่แล้วต้องตั้งค่า Schedule Task ใหม่ทั้งหมด Who Should Attend • Database Administrator (DBA) • Programmer • System Engineer • ผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบบน Oracle Database Pre-Requisites Knowledge • มีความรู้ด้าน Oracle SQL • รู้วิธีเรียกใช้เครื่องมี SQL*Plus เพื่อติดต่อฐานข้อมูล หากยังไม่มีความรู้ดังกล่าว ควรลงเรียนหลักสูตร […]

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Best Practice : Archive & Re-Organize Oracle Database

Thailand Training Center  เปิดอบรมหลักสูตร Best Practice : Archive & Re-Organize Oracle Database

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Best Practice : Archive & Re-Organize Oracle Database ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ขั้นตอนและเทคนิคที่ถูกต้องในการย้ายข้อมูลเก่าที่ไม่จำเป็นต้องใช้แต่ไม่สามารถลบทิ้งได้เนื่องจากมีข้อกฎหมายหรือนโยบายองค์กรบังคับให้เก็บเอาไว้ หรือเผื่อต้องการนำลับมาใช้อีกในอนาคต ทำให้จำเป็นต้องย้ายข้อมูลไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลอีกก้อน ซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่าทำ Archive Database ทว่าแค่ย้ายอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ ยังต้องรู้เทคนิคลบข้อมูลเก่าออกจากฐานข้อมูล , คืนพื้นที่ , เพิ่มประสิทธิภาพด้านความเร็วหลังจากลบข้อมูลเก่าไปแล้ว,ทำ Re-Organized ฐานข้อมูลในเงื่อนไขให้มีผลกระทบกับผู้ใช้งานน้อยที่สุด Who Should Attend • Database Administrator (DBA) • System Engineer • ผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบบน Oracle Database Pre-Requisites Knowledge • มีความรู้สถาปัตยกรรม Storage ของ Oracle • เข้าใจเรื่อง Tablespace , Segment , Indexes • […]

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Flashback Feature

Thailand Training Center  เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Flashback Feature

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Flashback Feature Who Should Attend • Database Administrator (DBA) • Programmer • System Engineer • ผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบบน Oracle Database Pre-Requisites Knowledge • มีความรู้ด้าน Oracle SQL และเข้าใจหลักการทำ transaction ใน Oracle • มีความเข้าใจสถาปัตยกรรมของ Oracle Database เรื่อง Undo Segment , Tablespace , Startup-Shutdown Mode , SCN , และ Archive Log • รู้วิธีเรียกใช้เครื่องมือ SQL*Plus เพื่อติดต่อฐานข้อมูล […]

เปิดอบรมหลักสูตร Best Practice : Archive & Re-Organize Oracle Database

เปิดอบรมหลักสูตร Best Practice : Archive & Re-Organize Oracle Database

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Best Practice : Archive & Re-Organize Oracle Database ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ขั้นตอนและเทคนิคที่ถูกต้องในการย้ายข้อมูลเก่าที่ไม่จำเป็นต้องใช้แต่ไม่สามารถลบทิ้งได้เนื่องจากมีข้อกฎหมายหรือนโยบายองค์กรบังคับให้เก็บเอาไว้ หรือเผื่อต้องการนำลับมาใช้อีกในอนาคต ทำให้จำเป็นต้องย้ายข้อมูลไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลอีกก้อน ซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่าทำ Archive Database ทว่าแค่ย้ายอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ ยังต้องรู้เทคนิคลบข้อมูลเก่าออกจากฐานข้อมูล , คืนพื้นที่ , เพิ่มประสิทธิภาพด้านความเร็วหลังจากลบข้อมูลเก่าไปแล้ว,ทำ Re-Organized ฐานข้อมูลในเงื่อนไขให้มีผลกระทบกับผู้ใช้งานน้อยที่สุด Who Should Attend • Database Administrator (DBA) • System Engineer • ผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบบน Oracle Database Pre-Requisites Knowledge • มีความรู้สถาปัตยกรรม Storage ของ Oracle • เข้าใจเรื่อง Tablespace , Segment , Indexes • […]

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Scheduler

Thailand Training Center  เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Scheduler

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Scheduler ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้ Scheduler ของ Oracle Database เพื่อตั้งเวลาให้ฐานข้อมูลทำงานที่สั่งเอาไว้แบบอัตโนมัติได้เอง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Schedule Task หรือ Cron Job ของ Operating System ทำให้ไม่ต้องรบกวนผู้ดูแลเครื่อง Server รวมถึงลดปัญหาในการย้ายฐานข้อมูลไปเครื่องใหม่แล้วต้องตั้งค่า Schedule Task ใหม่ทั้งหมด Who Should Attend • Database Administrator (DBA) • Programmer • System Engineer • ผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบบน Oracle Database Pre-Requisites Knowledge • มีความรู้ด้าน Oracle SQL • รู้วิธีเรียกใช้เครื่องมี SQL*Plus เพื่อติดต่อฐานข้อมูล หากยังไม่มีความรู้ดังกล่าว ควรลงเรียนหลักสูตร […]

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Best Practice : Archive & Re-Organize Oracle Database

Thailand Training Center  เปิดอบรมหลักสูตร Best Practice : Archive & Re-Organize Oracle Database

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Best Practice : Archive & Re-Organize Oracle Database ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ขั้นตอนและเทคนิคที่ถูกต้องในการย้ายข้อมูลเก่าที่ไม่จำเป็นต้องใช้แต่ไม่สามารถลบทิ้งได้เนื่องจากมีข้อกฎหมายหรือนโยบายองค์กรบังคับให้เก็บเอาไว้ หรือเผื่อต้องการนำลับมาใช้อีกในอนาคต ทำให้จำเป็นต้องย้ายข้อมูลไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลอีกก้อน ซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่าทำ Archive Database ทว่าแค่ย้ายอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ ยังต้องรู้เทคนิคลบข้อมูลเก่าออกจากฐานข้อมูล , คืนพื้นที่ , เพิ่มประสิทธิภาพด้านความเร็วหลังจากลบข้อมูลเก่าไปแล้ว,ทำ Re-Organized ฐานข้อมูลในเงื่อนไขให้มีผลกระทบกับผู้ใช้งานน้อยที่สุด Who Should Attend • Database Administrator (DBA) • System Engineer • ผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบบน Oracle Database Pre-Requisites Knowledge • มีความรู้สถาปัตยกรรม Storage ของ Oracle • เข้าใจเรื่อง Tablespace , Segment , Indexes • […]

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Flashback Feature

Thailand Training Center  เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Flashback Feature

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Flashback Feature ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้ฟีเจอร์ Flashback ของ Oracle Database ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลทรานแซคชั่นในอดีต แม้ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยถาวรไปแล้ว หรือ ถูกทำลายไปแล้ว และได้ฝึกปฏิบัติในการใช้ Flashback ย้อนสถานะข้อมูลไป ณ เวลาต่างๆ ทั้งในระดับทรานแซคชั่น , แถว , ตาราง , ฐานข้อมูล รวมถึงกู้คืนตารางที่ถูกทำลายโครงสร้างไปแล้ว Who Should Attend • Database Administrator (DBA) • Programmer • System Engineer • ผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบบน Oracle Database Pre-Requisites Knowledge • มีความรู้ด้าน Oracle SQL และเข้าใจหลักการทำ transaction ใน Oracle […]

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Scheduler

Thailand Training Center  เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Scheduler

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Scheduler ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้ Scheduler ของ Oracle Database เพื่อตั้งเวลาให้ฐานข้อมูลทำงานที่สั่งเอาไว้แบบอัตโนมัติได้เอง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Schedule Task หรือ Cron Job ของ Operating System ทำให้ไม่ต้องรบกวนผู้ดูแลเครื่อง Server รวมถึงลดปัญหาในการย้ายฐานข้อมูลไปเครื่องใหม่แล้วต้องตั้งค่า Schedule Task ใหม่ทั้งหมด Who Should Attend • Database Administrator (DBA) • Programmer • System Engineer • ผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบบน Oracle Database Pre-Requisites Knowledge • มีความรู้ด้าน Oracle SQL • รู้วิธีเรียกใช้เครื่องมี SQL*Plus เพื่อติดต่อฐานข้อมูล หากยังไม่มีความรู้ดังกล่าว ควรลงเรียนหลักสูตร […]

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Flashback Feature

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Flashback Feature

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Flashback Feature ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้ฟีเจอร์ Flashback ของ Oracle Database ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลทรานแซคชั่นในอดีต แม้ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยถาวรไปแล้ว หรือ ถูกทำลายไปแล้ว และได้ฝึกปฏิบัติในการใช้ Flashback ย้อนสถานะข้อมูลไป ณ เวลาต่างๆ ทั้งในระดับทรานแซคชั่น , แถว , ตาราง , ฐานข้อมูล รวมถึงกู้คืนตารางที่ถูกทำลายโครงสร้างไปแล้ว Who Should Attend • Database Administrator (DBA) • Programmer • System Engineer • ผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบบน Oracle Database Pre-Requisites Knowledge • มีความรู้ด้าน Oracle SQL และเข้าใจหลักการทำ transaction ใน Oracle […]

1 2 3 5