Recovery

Thailand Training Center ( T.T.C.) เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ประจำปี 2563

Thailand Training Center ( T.T.C.) เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ประจำปี 2563

Thailand Training Center ( T.T.C.) เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ประจำปี 2563 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ทุกเดือน โดยมี Version ให้เลือกตามความต้องการ ทั้ง 11g และ 12c และ 18c เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ปฎิบัติงานโดยเฉพาะ สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งเป็นเนื้อหาที่นำมาจาก Oracle University มีการทำ Work Shop ท้ายบทเรียน อาจารย์ผู้สอนสามารถดูแล และตอบข้อสงสัยผู้เข้ารับการอบรมได้เต็มที่ ทุกหลักสูตรสามารถ Customize ให้เหมาะสมกับความต้องการหรือพัฒนาเนื้อหาและวิธีการที่ตรงความต้องการของหน่วยงานอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร นอกจากนี้ Thailand Training Center เปิดติวสอบ OCA 12c โดยใช้ข้อสอบจริงที่ใช้ในการสอบ จำลองการสอบ พร้อมเฉยข้อสอบ และนำข้อสอบที่ได้กลับไปทบทวน ก่อนการสอบจริง อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้าน Oracle Database […]

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Administration (DBA) ประจำปี 2563

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Administration (DBA) ประจำปี 2563

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Administration (DBA) ประจำปี 2563 ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจในสถาปัตยกรรมของ Oracle Database และ ความสัมพันธ์แต่ละ module ที่ติดต่อกันเองภายในและที่ติดต่อกับผู้ใช้หรือโปรแกรมภายนอก ผู้เข้าอบรมสามารถ install Oracle Database Server พร้อมทั้งสร้างฐานข้อมูลและ สร้าง module ภายในฐานข้อมูล รวมถึง การจัดการ monitor performance , database security, การจัดการ user และ การ backup recovery เบื้องต้นได้ ตารางอบรมแบบ Public ประจำปี 2563 ดังนี้ March 9 – 11 April 22 – 24 June […]

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL Plus Programming ประจำปี 2563

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL Plus Programming ประจำปี 2563

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL Plus Programming ประจำปี 2563 เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นการใช้งาน Oracle โดยหลักสูตรนี้สอนการใช้ภาษา SQL เพื่อการเข้าถึงและจัดการกับข้อมูลใน Oracle Database เบื้องต้น หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน Oracle Database มุ้งเน้นไปที่พื้นฐานข้อมูล Oracle และวิธีการจัดการข้อมูลภายในฐานข้อมูล Oracle สอนผู้เรียนจากขั้นตอนเริ่มต้นเพื่อก้าวไปสู่การเป็น DBA มืออาชีพ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • โปรแกรมเมอร์ที่ต้องเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล oracle • Oracle Portal Developer • Database Administrator (DBA) • ผู้ใช้งานที่จำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล • ผู้ที่เริ่มเข้ามาเรียนรู้เรื่องฐานข้อมูล ทั้งของ Oracle และ ฐานข้อมูลทั่วไป ตารางอบรมแบบ Public ประจำปี […]

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Expert Oracle SQL Tuning ประจำปี 2563

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Expert Oracle SQL Tuning ประจำปี 2563

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Expert Oracle SQL Tuning ประจำปี 2563 ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการอย่างเป็นระบบเพื่อปรับแต่งประสิทธิภาพของการเรียกใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลให้ดีขึ้น สามารถใช้เครื่องมือต่างๆที่มากับฐานข้อมูล oracle เพื่อหาต้นเหตุลดลงของประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากการเขียนโปรแกรม หรือ สร้างอ็อบเจ็คของฐานของมูลที่ไม่เหมาะสม และ สามารถเลือกใช้เทคนิคการปรับแต่งแบบต่างๆ เพื่อทำให้ประสิทธิภาพการเรียกใช้ข้อมูล ดีขึ้นได้ หลักสูตรนี้จะเน้นการใช้คำสั่งแบบ command-line เพื่อให้ผู้ใช้งานระดับ developer สามารถปรับแต่งเองได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ Enterprise Manager ซึ่งต้องมีสิทธิ ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล และต้องซื้อซอฟต์แวร์แบบ Enterprise Edition อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เสริมเกี่ยวกับการหลักการใช้ SQL Tuning ในเครื่องมือ Enterprise Manager ด้วย หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • Application Developer • Database Administrator (DBA) • ผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบบน Oracle […]

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Master Backup & Recovery with RMAN ประจำปี 2563

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Master Backup & Recovery with RMAN ประจำปี 2563

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Master Backup & Recovery with RMAN ประจำปี 2563 เกี่ยวกับหลักสูตร #RMAN ของเรา #Oracle #Database : Master Backup&Recovery With RMAN เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ #DBA แต่เราแยกออกมาเป็นหลักสูตร RMAN โดยเฉพาะ เราสอนใน Detail มากกว่า เพราะแยกเป็นบท ไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรอื่น เนื้อหาเป็น #CommandLine ล้วน แม้แต่หลักสูตรของ Oracle University ยังใช้แบบ #Enterprise #Manager และที่สำคัญ เราสอนเขียน #Script บน platform ต่างๆ เพื่อทำงานอัตโนมัติ #ประโยชน์ที่จะได้จากหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจหลักการสำรองข้อมูลและกู้คืนฐานข้อมูลให้เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยคำสั่ง Recovery […]

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Administration (DBA) ประจำปี 2563

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Administration (DBA) ประจำปี 2563

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Administration (DBA) ประจำปี 2563 ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจในสถาปัตยกรรมของ Oracle Database และ ความสัมพันธ์แต่ละ module ที่ติดต่อกันเองภายในและที่ติดต่อกับผู้ใช้หรือโปรแกรมภายนอก ผู้เข้าอบรมสามารถ install Oracle Database Server พร้อมทั้งสร้างฐานข้อมูลและ สร้าง module ภายในฐานข้อมูล รวมถึง การจัดการ monitor performance , database security, การจัดการ user และ การ backup recovery เบื้องต้นได้ ตารางอบรมแบบ Public ประจำปี 2563 ดังนี้ March 9 – 11 April 22 – 24 June […]

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Master Backup & Recovery with RMAN ประจำปี 2563

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Master Backup & Recovery with RMAN ประจำปี 2563

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Master Backup & Recovery with RMAN ประจำปี 2563 เกี่ยวกับหลักสูตร #RMAN ของเรา #Oracle #Database : Master Backup&Recovery With RMAN เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ #DBA แต่เราแยกออกมาเป็นหลักสูตร RMAN โดยเฉพาะ เราสอนใน Detail มากกว่า เพราะแยกเป็นบท ไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรอื่น เนื้อหาเป็น #CommandLine ล้วน แม้แต่หลักสูตรของ Oracle University ยังใช้แบบ #Enterprise #Manager และที่สำคัญ เราสอนเขียน #Script บน platform ต่างๆ เพื่อทำงานอัตโนมัติ #ประโยชน์ที่จะได้จากหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจหลักการสำรองข้อมูลและกู้คืนฐานข้อมูลให้เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยคำสั่ง Recovery […]

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Develop PL/SQL Program Units ประจำปี 2563

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Develop PL/SQL Program Units ประจำปี 2563

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Develop PL/SQL Program Units ประจำปี 2563 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ Create triggers เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายทางธุรกิจ solve business challenges จัดการ dependencies between PL/SQL subprograms ออกแบบ PL/SQL code for predefined data types, local subprograms, additional pragmas and standardized constants and exceptions Use the compiler warnings infrastructure เรียนรู้วิธีการ ใช้โครงสร้างพื้นฐาน the compiler warnings infrastructure การสร้าง และ ใช้ debug stored […]

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Administration (DBA) ประจำปี 2563

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Administration (DBA) ประจำปี 2563

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Administration (DBA) ประจำปี 2563 ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจในสถาปัตยกรรมของ Oracle Database และ ความสัมพันธ์แต่ละ module ที่ติดต่อกันเองภายในและที่ติดต่อกับผู้ใช้หรือโปรแกรมภายนอก ผู้เข้าอบรมสามารถ install Oracle Database Server พร้อมทั้งสร้างฐานข้อมูลและ สร้าง module ภายในฐานข้อมูล รวมถึง การจัดการ monitor performance , database security, การจัดการ user และ การ backup recovery เบื้องต้นได้ ตารางอบรมแบบ Public ประจำปี 2563 ดังนี้ February 17 – 19 March 9 – 11 April […]

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Expert Oracle SQL Tuning ประจำปี 2563

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Expert Oracle SQL Tuning ประจำปี 2563

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Expert Oracle SQL Tuning ประจำปี 2563 ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการอย่างเป็นระบบเพื่อปรับแต่งประสิทธิภาพของการเรียกใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลให้ดีขึ้น สามารถใช้เครื่องมือต่างๆที่มากับฐานข้อมูล oracle เพื่อหาต้นเหตุลดลงของประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากการเขียนโปรแกรม หรือ สร้างอ็อบเจ็คของฐานของมูลที่ไม่เหมาะสม และ สามารถเลือกใช้เทคนิคการปรับแต่งแบบต่างๆ เพื่อทำให้ประสิทธิภาพการเรียกใช้ข้อมูล ดีขึ้นได้ หลักสูตรนี้จะเน้นการใช้คำสั่งแบบ command-line เพื่อให้ผู้ใช้งานระดับ developer สามารถปรับแต่งเองได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ Enterprise Manager ซึ่งต้องมีสิทธิ ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล และต้องซื้อซอฟต์แวร์แบบ Enterprise Edition อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เสริมเกี่ยวกับการหลักการใช้ SQL Tuning ในเครื่องมือ Enterprise Manager ด้วย หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • Application Developer • Database Administrator (DBA) • ผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบบน Oracle […]

1 2 3 34