RMA Institute ภูมิใจเสนอ “Political landscape” นิทรรศการภาพถ่ายโดย ยอง ฮวาน ลี

RMA Institute ภูมิใจเสนอ “Political landscape” นิทรรศการภาพถ่ายโดย ยอง ฮวาน ลี

RMA Institute ภูมิใจเสนอ “Political landscape” นิทรรศการภาพถ่ายโดย ยอง ฮวาน ลี

กรุงเทพมหานคร – RMA Institute ขอนำเสนอนิทรรศการภาพถ่าย Political Landscape โดย ยอง ฮวาน ลี จัดแสดงในวันที่ 6 สิงหาคม 2560 สถานที่ RMA Institute 238 สุขุมวิท 22 ซอย สายน้ำทิพย์ 2, คลองเตย 10110 ด้วยประเภทของโฆษณาชวนเชื่อที่ถูกใช้เป็นวิธีการทางการเมือง อันมีแนวโน้มเพื่อเชิดชูความสุนทรียให้กับเมืองนั้นๆเป็นสาระสำคัญมากไปกว่าการมีมิติที่คิดคำนึงอย่างลึกซึ้งสำหรับประชาชนที่กำลังขาดแคลนสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติในการเป็นอยู่ อะไรคือแนวคิดที่ถูกกล่าวว่าเป็น “อุดมคติ” กำลังฉาบอยู่บนโฆษณาชวนเชื่อเหล่านั้น เพื่อปิดบังอยู่หลังภูมิทัศน์ที่ตื้นเขิน? อะไรคือ “ชุดความคิด” ที่เป็นที่สุดของวิธีการเหล่านั้น? คำถามและประสบการณ์เหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นให้ ยอง ฮวาน ลี สร้างผลงาน ‘Political Landscape’ ขึ้นมา ‘ภาพในรูปแบบของ ’ภาพถ่าย’ นั้นมิได้เป็นการสร้างโลกเสมือนจริง แต่ในการรับรู้และความเข้าใจของเรา ภาพดังกล่าวนั้นคือ “ตัวแทน” ของความจริง กล่าวได้ว่า “ความจริง” นี้เป็นสิ่งที่ภาพสามารถพรรณาถึงความจริงของวัตถุหรือองค์ประกอบนั้นๆ ภาพเหล่านี้สามารถกล่าวว่าเป็นภาพเสมือนจริงได้ หากภาพนั้นกำลังปฏิบัติตัวให้เหมือนกับวัตถุนั้นๆได้ในตัวเอง […]