T.I.D.E.2017

เชิญมาร่วมงาน Thailand Innovation and Design Expo 2017 (T.I.D.E 2017) นำสินค้าด้านนวัตกรรมและการออกแบบของไทยสู่สากล

เชิญมาร่วมงาน Thailand Innovation and Design Expo 2017 (T.I.D.E 2017) นำสินค้าด้านนวัตกรรมและการออกแบบของไทยสู่สากล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ส่งออก, ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม, เครือข่ายภาครัฐและเอกชน, หน่วยงานจากองค์กรต่างประเทศ, ผู้ประกอบการ SMEs ของไทย และผู้สนใจทั้งในและต่าง ประเทศ เข้าร่วมงาน Thailand Innovation and Design Expo 2017 (T.I.D.E 2017) ที่จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานแสดงศักยภาพ และประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการออกแบบ, ผลงานด้านนวัตกรรมของไทย, ผลงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด ล้อม ผลงานที่ได้รับรางวัลและเครื่องหมายรับรองจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในด้านนวัตกรรมและการออก แบบทั่วประเทศ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้คนไทยได้มีความรู้ และพัฒนาขีดความสามารถด้านการออกแบบและนวัตกรรม จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานไปสู่การยอมรับในระดับสากล ภายในงานพบกับ ส่วนการจัดแสดงผลงานและนิทรรศการ ซึ่งประกอบด้วย 1)Innovation Showcase เป็นส่วนจัดแสดงชิ้นงานนวัตกรรม, 2) Innovation Highlight แสดงผลงานนวัตกรรมและการออกแบบที่โดดเด่น จากทุกกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม, 3) Startup Showcase จัดแสดงผลงานของกลุ่มผู้ประกอบการ Startup, 4) International Pavilion เป็นส่วนจัดแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมจากหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนต่างประเทศ 5) Innovation Network จัดแสดงผลงานนวัตกรรมและบริการให้คำปรึกษาจากหน่วยงานภาครัฐ, 6) […]