Thailand Arbitration Center THAC สถาบันอนุญาโตตุลาการ ที เอช เอ ซี อนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาท ช่วยแก้ SME ประนอมข้อพิพาท mediation arbitration

เชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมกิจกรรม SMEs มีข้อพิพาทให้ THAC ช่วยแก้

เชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมกิจกรรม SMEs มีข้อพิพาทให้ THAC ช่วยแก้

ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ สถาบันจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการการระงับข้อพิพาททางเลือกทุกรูปแบบ รวมถึงการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) และการประนอมขอ้พิพาท (Mediation) การระงับข้อพิพาททางเลือกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและความนิยมจากทั่วโลก ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา และรักษาความสัมพันธ์ของคู่กรณี โดยที เอช เอ ซี จะเป็นที่ปรึกษาในการหาทางออกผ่านช่องทางการระงับข้อพิพาทยุติธรรมทางเลือกใหม่ ให้ผู้ประกอบการและคู่ค้า ไม่ต้องโกธรกัน ไม่ต้องเลิกมองหน้ากัน ไม่ต้องยกเลิกสัญญา ด้วยกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก ช่วย SAVE TIME, SAVE COST และ SAVE RELATIONSHIP วัตถุประสงค์กิจกรรม 1. เพื่อช่วยลดปัญหาและอุปสรรคการประกอบการค้าของผู้ประกอบการให้มีบรรยากาศที่ดีขึ้น ลดการเสียโอกาสทางการค้าจากการไม่สามารถเจรจาข้อตกลงให้เกิดขึ้นได้ ระหว่างผู้ประกอบการและคู่ค้าผ่านกระบวนการประนอมข้อพิพาทของที เอช เอ ซี 2. เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการได้รู้จักกระบวนการระงับข้อพิพาทททางเลือกผ่านการประนอมข้อพิพาท 3. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาด้านข้อพิพาทกับคู่ค้าที่เกิดข้อพิพาทระหว่างกัน 4. เพื่อให้คำปรึกษาด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศ 2. มีข้อพิพาทระหว่างคู่ค้าที่อยู่ในนิยามกฎหมายทางแพ่งและพาณิชย์ […]