The Stock Exchange of Thailand

บลจ เอ็มเอฟซี คว้า 2 รางวัลการันตีความแข็งแกร่ง จากงาน SET Awards 2019

บลจ เอ็มเอฟซี คว้า 2 รางวัลการันตีความแข็งแกร่ง จากงาน SET Awards 2019

นายเดนนิส ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ขึ้นเวทีรับ 2 รางวัลเกียรติยศจากงาน “SET Awards 2019” จากนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และวารสารการเงินและธนาคาร โดยเอ็มเอฟซีได้รับรางวัลประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) กลุ่มบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และรางวัลยอดเยี่ยม Deal of the Year การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ทั้งนี้ยังได้รับรางวัลประเภทบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น (Outstanding Asset Management Company Awards)