TPA International Forum 2016

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา TPA International Forum 2016

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา TPA International Forum 2016

สัมมนาครั้งสำคัญแห่งปี TPA International Forum 2016 “ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวนวัตกรรมญี่ปุ่น เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ผู้เชี่ยวชาญที่สั่งสมความรู้ และเผยแพร่วิทยาการในวงการอุตสาหกรรมไทยมากว่า 43 ปี จัดสัมมนาครั้งสำคัญแห่งปี เชื่อมโยงความร่วมมือ กระทรวงพาณิชย์ JETRO และ JTEC เดินหน้าขับเคลื่อน พลิกโฉมอุตสาหกรรมไทย TPA International Forum เป็นสัมมนาวิชาการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อมุ่งนำเสนอ และผลักดันเรื่องที่มีความสำคัญ และเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนในระดับมหภาค เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีสำคัญต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่ไม่หยุดนิ่ง พร้อมทั้งเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการได้มีมุมมองใหม่ๆ เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ การจัดงานในครั้งนี้ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อโครงสร้างในการพัฒนา และขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย และเศรษฐกิจไทย โดยผู้ร่วมงานจะได้พบกับกุนซือระดับประเทศ ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้ เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ พลิกโฉมหน้าการผลิต พบกุญแจดอกสำคัญไขกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน และแนวทางการเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น กับบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วยมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรม และความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น” ให้เกียรติโดย ดร.สุวิทย์ […]