TIGA จับมือ ศรีปทุม มุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสู่ระดับโลก

“สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(ไทย)” จับมือ “วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม” ร่วมลงนาม MOU มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรอุตสาหกรรมไมซ์ไทย รองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจไมซ์อย่างยั่งยืน พร้อมเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในระดับสากล สอดรับยุทธศาสตร์ชาติที่ส่งเสริมให้ไมซ์เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

นายสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(ไทย) กล่าวว่า “TIGA” เล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพและการยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ให้ครบทุกมิติ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มภาคการศึกษา

จึงเกิดเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ TIGA เลือก MOU ด้วยเหตุที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำของประเทศที่มีความเข้มแข็งทางวิชการและมีความพร้อมในทุกด้าน เพื่อร่วมกันทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน ”โดย TIGA เชื่อมั่นในศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง และได้ฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษากับองค์กรชั้นนำของประเทศและต่างประเทศ” เพื่อออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นมืออาชีพออกไปสู่ภาคอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสู่ระดับโลกต่อไป

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(ไทย) กับ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในครั้งนี้ ถือเป็นการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอีกด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นนโยบายและวิชั่นของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการมาตลอด
ซึ่งทุกๆหลักสูตรเราจะเริ่มจากการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่เริ่มเขียนหลักสูตร พิจารณาภาพรวมของหลักสูตรร่วมกัน จากนั้นจะทำการจับมือร่วมกันกับภาคอุตสาหกกรรมในแต่ละวิชาชีพ เพื่อที่จะร่วมกันในการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในอุตสาหกรรมไมซ์นี้ที่กำลังเติบโตและแข็งแรง ทั้งในเรื่องของอุตสาหกรรม การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดนิทรรศการการจัดการประชุม ต่างๆ
ดร.รัชนีพร กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(ไทย)นี้เป็นอีกสมาคมหนึ่ง ที่มีบทบาทสำคัญ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้กรุณาทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นผลดีต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุมและอนาคตของประเทศชาติ ในการพัฒนากำลังคน โดยเฉพาะกำลังคนที่ต้องการกำลังใจและวิชั่นจากทางภาคอุตสาหกรรมมวลชน เพื่อที่จะได้มีความมุ่งมั่น ที่จะได้เห็นภาพอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ และ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) ตระหนักในภารกิจที่จะให้บริการทางความรู้และพัฒนาการศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพทัดเทียมกับอารยประเทศ จึงได้ดำเนินการข้อตกลงทางวิชาการขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาอย่างยั่งยืน

ติดต่อวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1267 โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 1247 เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/tourism/
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #Dek61 #DekSPU #วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการม.ศรีปทุม

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.