กองทุนอนุรักษ์พลังงาน ทุ่มงบปี 60 วงเงิน 9.8 พันล้านบาท เดินหน้าอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ

-สูตะบุตร-ผอ.สนพ..1

กองทุนอนุรักษ์พลังงาน ทุ่มงบปี 60 วงเงิน 9.8 พันล้านบาท
เดินหน้าอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ
……………………………………………………………………………..
คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุมัติงบกองทุนฯ ปี 2560 จำนวน 9,884 ล้านบาท เดินหน้าแผนงานอนุรักษ์พลังงาน (EEP 2015) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) รวม 101 โครงการ ช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ 816.12 ktoe/ปี คิดเป็นมูลค่ารวม 10,608 ล้านบาท/ปี
(วานนี้ 14 กันยายน 2559) รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมประชุมการประชุม โดยคณะกรรมการกองทุนฯ ได้พิจารณางบประมาณรายจ่ายกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 และได้เห็นชอบจัดสรรเงินกองทุนฯ เพื่อดำเนินโครงการ 101 โครงการ เป็นเงิน 9,884 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการในแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 67 โครงการ จำนวน 8,779 ล้านบาท และโครงการในแผนพลังงานทดแทน 32 โครงการ เป็นเงิน 934 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานได้ 816.12 Ktoe/ปี (พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ) คิดเป็นมูลค่ารวม 10,608 ล้านบาท/ปี และสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้พลังงานลงได้ 2.72 ล้านตัน โดยเป็นโครงการขนาดใหญ่ในรูปแบบ Block Grant งานใหม่/งานสำคัญ และงานต่อเนื่อง มีจำนวน 8 โครงการ ในวงเงิน 7,415 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75 ของงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 ดำเนินการโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า การพิจารณางบประมาณรายจ่ายกองทุนฯ คณะกรรมการฯ ได้มุ่งเน้นให้สอดคล้องตามแผนบูรณาการพลังงาน ได้แก่ แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP 2015) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) เพื่อให้การใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม อาคารธุรกิจ ภาคขนส่ง และครัวเรือน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น โดยมีโครงการที่สำคัญๆ ที่ได้รับการจัดสรรในแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เช่น โครงการเครื่องมือทางการเงินสนับสนุนการลงทุน ทั้งสนับสนุนแบบให้เปล่า 100 % ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ และการสนับสนุนแบบ Matching Fund ในโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ รวมถึงโครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย และโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า สำหรับโครงการในแผนพลังงานทดแทน เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน โครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลแสงอาทิตย์สำหรับสนับสนุนกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการปรับปรุงระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มปศุสัตว์ รวมถึงพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน

“การอนุมัติงบประมาณปี 60 เป็นการขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและผลประหยัดตามเป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579 (Energy Efficiency Plan : EEP 2015) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 (Alternative Energy Development Plan : AEDP 2015) เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน ตามแผนพลังงาน Energy 4.0 และหลังจากที่คณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนฯ ให้หน่วยงานไปดำเนินโครงการต่างๆ จะมีคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล จะทำการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด” นายทวารัฐ กล่าวเพิ่มเติม

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.