วสท. ต้อนรับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และประชุมเรื่อง การยกระดับวิชาชีพวิศวกรรม

1.Pic-for-Web

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล และคณะ พบปะ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก วสท. และคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาวิชาชีพและเป็นเสาหลักด้านวิศวกรรมของประเทศมา 72 ปี เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในห้วข้อ “การยกระดับวิชาชีพวิศวกรรม” เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ศักยภาพในการพัฒนาความก้าวหน้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การส่งเสริมนวัตกรรมและขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก รวมทั้งข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ด้วยเห็นความสำคัญของวิศวกรในการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศซึ่งเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาประเทศไทย ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.