วันนี้ได้มีการจัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับ Asia IoT Business Platform (AIBP) ครั้งที่ 24 ที่จะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ วันที่ 24 และ 25 กรกฎาคม

บริษัทต่างๆกว่า 58% ในประเทศไทยได้ทุ่มเททรัพยากรเพื่อดาเนินการปฏิรูประบบดิจิทัลภายในองค์กรของตนเอง
ในปีนี้ AIBP จะอภิปรายเกี่ยวกับศักยภาพและความท้าทายในการนา IoT ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย
กรุงเทพฯ ประเทศไทย 20 มิถุนายน 2561 – งาน Asia IoT Business Platform (AIBP) ครั้งที่ 24 จะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ วันที่ 24
และ 25 กรกฎาคม ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ งานนี้จะจัดขึ้นเป็นปี ที่ 4 ติดต่อกัน และจะเน้นในหัวข้อกระบวนการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานในประเทศไทย
งานนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งร่วมเป็นเจ้าภาพโดยสา นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
(DEPA) และได้รับการสนับสนุนจากไมโครซอฟท์ประเทศไทย โดยจะเน้นไปที่นโยบบายประเทศไทย 4.0 และเพื่อให้เห็นถึง
ความสา คัญของอุปสรรคและความท้าทายที่บริษัทรวมถึงหน่วยงานภาครัฐต้องเผชิญในการนา โครงการ IoT มาปรับใช้และใช้งาน
รวมถึงการพัฒนาล่าสุดในอุตสาหกรรม IoT และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย งานนี้ยังเป็นความร่วมมือ
ครั้งแรกระหว่าง DEPA กับ Asia IoT Business platform เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศกระบวนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรใน
ประเทศไทยและทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตลอดเวลาที่ผ่านมาทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ผลักดันให้เกิดการลงทุงทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
อุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบา (Soft and hard infrastructure) เพื่อทา ให้มั่นใจว่าประเทศกา ลังเตรียมพร้อมสา หรับยุค
ดิจิทัล ดัชนีพัฒนาการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Development Index: EGDI) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสองปี ที่
ผ่านมา เมื่อเทียบกับในกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศไทยเป็นอันดับ 2 ในด้านพัฒนาการทางโครงสร้างพื้นฐานและเนื้อหาดิจิทัล
2
และอันดับที่ 3 ในด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล ทา ให้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจสา หรับผู้ประกอบการและ
สตาร์ทอัพดิจิทัล
“หนึ่งในภารกิจขององค์กรเราคือการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการภายในประเทศในอุตสาหกรรมของตน และการช่วย
พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการเหล่านั้น การทา งานร่วมกับ Asia IoT Business Platform จะช่วยให้ผู้ประกอบการ
ภายในประเทศเหล่านี้มีโอกาสมากขึ้นในการเปิ ดตลาดใหม่ในระดับภูมิภาค การทา งานร่วมกันจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาภารกิจ
หลักของเรา ปัจจุบัน เรามีโครงการที่มุ่งช่วยเหลือกระบวนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ SME ในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ
ดังนั้น จึงเป็นโอกาสดีที่จะใช้ช่องทางนี้ในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านดิจิทัล พร้อมทั้งพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วย” ดร. ณัฐ
พล นิมมานพัชรินทร์ ประธาน/ซีอีโอของ DEPA กล่าว
ในการสา รวจ Asia IoT Business Platform ครั้งที่สามในกลุ่มผู้ประกอบการในอาเซียน ข้อมูลเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า 26% ของ
ผู้ประกอบการในประเทศไทยได้กา หนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิรูประบบดิจิตอล โดยที่อีก 32% ระบุว่าได้ดา เนินการ
ปฏิรูประบบดิจิทัลไปแล้วอย่างน้อยในหนึ่งส่วนงานภายในธุรกิจของตนเอง ผู้ประกอบการในประเทศไทยยังมีความพึงพอใจกับ
ทางเลือกในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในประเทศมากที่สุด โดยมีเพียง 26% ที่แสดงออกว่าต้องการทางเลือกในการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตที่ดีกว่าเดิม เทียบกับ 51% ในฟิลิปปินส์และ 33% ในมาเลเซีย
ข้อมูลนี้สอดคล้องกับผลการสา รวจในปี 2560 ซึ่งได้ทา การสา รวจลักษณะเดียวกันในประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปินส์
และเวียดนาม ผลการสา รวจได้แสดงให้เห็นว่า 89% ของผู้ประกอบการไทยกา ลังหาข้อมูลหรือทดลองใช้งานเทคโนโลยี Internetof-
Things สูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้ทา การสา รวจ
นี่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเพิ่มขึ้นของโครงการ “อุตสาหกรรม 4.0” ที่ทั่วโลกกา ลังดา เนินการ และ
นับเป็นผลดีสา หรับประเทศไทย ซึ่งการผลิตยังคงเป็นปัจจัยที่มีส่วนสา คัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ สามารถดูผลการสา รวจ
ผู้ประกอบการฉบับสมบูรณ์ได้ที่งาน Asia IoT Business Platform ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 และ 25 กรกฎาคม 2561 ที่โรงแรม
อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
“มีความสนใจอย่างมากจากผู้ประกอบการภายในประเทศไทยที่จะดา เนินโครงการกระบวนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ IoT ไป
ปรับใช้ในองค์กร ความต้องการนี้สร้างระบบนิเวศทางนวัตกรรมในประเทศไทย เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้เกิดกลุ่มสตาร์ทอัพ
3
ด้านเทคโนโลยีและผู้ให้บริการด้านการปรับใช้เทคโนโลยีในประเทศ และทวีความเข้มข้นขึ้นเมื่อ DEPA จะจัดตั้งสถาบัน IoT ขึ้น
ตามนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)” นายเออร์ซ่า สุปรับโต
ซีอีโอของ Asia IoT Business Platform กล่าว
“IoT เป็นเทคโนโลยีที่รวบรวมหลากหลายนวัตกรรมมาผสานกันเป็นหนึ่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับระบบคลาวด์
การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมไปถึงระบบที่รองรับด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูล การรวมกันของเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ถือเป็นโอกาสครั้งสา คัญในการยกระดับประสิทธิภาพในการดา เนินธุรกิจ ควบคู่
ไปกับการเสริมศักยภาพขององค์กรและลูกค้าให้สูงขึ้นอย่างควบคู่กันไป ทั้งนี้ รายงานวิจัยของไมโครซอฟท์และไอดีซีเมื่อช่วงต้น
ปี ที่ผ่านมาคาดการณ์ว่ากระบวนการปฏิรูปธุรกิจด้วยนวัตกรรมดิจิทัลจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิ กให้
เติบโตขึ้นได้เป็นมูลค่าถึง 3.87 แสนล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2564 และผู้นา ในภาคธุรกิจทั่วทั้งภูมิภาคดังกล่าว รวมถึงใน
ประเทศไทยด้วย ต่างมองว่า IoT เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีบทบาทสา คัญที่สุดในการนา พาองค์กรของตนไปสู่ความสา เร็จบน
เส้นทางดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน” นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย ผู้อา นวยการฝ่ ายส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กและพันธมิตรของ
ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) กล่าว
เกี่ยวกับ Asia IoT Business Platform
Asia IoT Business Platform เป็นแพลทฟอร์มการศึกษาซึ่งจัดทา ขึ้นโดยคนในวงการเพื่อคนในวงการ โดยมุ่งเน้นที่บริษัท
โทรคมนาคมและอุตสาหกรรมแบบแนวดิ่งในประเทศ และมีจุดมุ่งหมายเพื่อรับมือกับปัญหาใหญ่ๆ ที่พบเจอในการนาเทคโนโลยี
IoT ไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาคอาเซียน โครงการนี้จะผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ มีความเข้าใจและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนา
เทคโนโลยีต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง นับตั้งแต่ที่จัดงานนี้ขึ้นเมื่อปี 2556 งาน Asia IoT Business Platform นี้ก็ได้รับ
การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานรัฐบาลและบริษัทโทรคมนาคมภายในประเทศ งาน Asia IoT Business Platform ครั้งที่ 24
นี้จะจัดขึ้นในวันที่ 24 และ 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ และการประชุมดังกล่าวจะเน้นการเน้น
ความสา เร็จและรับมือกับความท้าทายในการดา เนินโครงการ IoT ภายในประเทศ
เกี่ยวกับ Industry Platform Pte Ltd
Industry Platform Pte. Ltd. เป็นบริษัทสัญชาติสิงคโปร์ โดยดา เนินงานมุ่งเน้นในภาคส่วนโทรคมนาคมระดับสากล เราเป็นผู้จัด
งานสัมมนาและมหกรรมการแสดงเทคโนโลยี Machine-to-Machine (M2M) และ Internet of Things (IoT) ชั้นนา ในทวีปเอเชีย เรา
4
ประสานงานร่วมกับธุรกิจเอกชนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและสมาคมต่างๆ ที่ต้องการขยาย
ตลาดเข้าสู่เอเชีย เราจัดหาแพลทฟอร์มที่ดีที่สุดเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการนี้ได้สร้างเน็ตเวิร์คและผลักดันให้เกิดการพัฒนา
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
เออร์ซ่า ฟอซาน สุปรับโต
ผู้อา นวยการ
Asia IoT Business Platform
irza@industry-platform.com
สื่อมวลชนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
นภาพร สาตรจา เริญ (แจน) 099-2584428 อีเมล์: pr@brandnow.asia
ชนนิกานต์ แตงตาด (ดิว) 084-6467909 อีเมล์: event@brandnow.asia
กิตติมา เศรษฐี (ทินนี่) 081-8262399 อีเมล์: kittima@brandnow.asia
บริษัท แบรนด์นาว จา กัด www.brandnow.asia โทรศัพท์: +66 2 105 4217

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.