Activeplay

โรดโชว์ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

โรดโชว์ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

ผศ.ดร. เกษม นครเขตต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดการอบรมสัมมนาให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และคณาจารย์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษา โดยเป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้การโรดโชว์ โครงการ Active Play Active School โดยมี อ.สมควร โพธิ์ทอง อ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.และ อ.วัชระ คำสร้อย ร่วมให้ความรู้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

ผศ.ดร. เกษม นครเขตต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดการอบรมสัมมนาให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และคณาจารย์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษา โดยเป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้การโรดโชว์ โครงการ Active Play Active School โดยมี อ.สมควร โพธิ์ทอง และ อ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ร่วมให้ความรู้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

สสส. จับมือสถานศึกษาลุยโรดโชว์ Active Play Active School

สสส. จับมือสถานศึกษาลุยโรดโชว์ Active Play Active School

สสส. จับมือสพฐ. สำนักการศึกษา กทม. ลุยโรดโชว์โรงเรียนนำร่องในโครงการ Active Play Active School ชวน “ออกมาเล่น 60 นาที ทุกวัน” ให้ความรู้ครู-ผู้ปกครอง-นักเรียน ส่งเสริมเด็กไทยมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ ลดปัญหาเด็กอ้วนในวัยเรียน สร้างสุขภาพดี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ที่ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ประชาชื่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) จัดแถลงข่าว โครงการ Active Play Active School เพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทย อายุระหว่าง 6 – 14 ปี และสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีเหมาะสมตามวัย รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองและครู ถึงความสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้เพิ่มมากขึ้น โดยจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษานำร่องในจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอจำเป็นต่อประชากรทุกกลุ่มวัย […]