BBL

พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกฯ เปิดงาน OKMD Symposium

พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกฯ  เปิดงาน OKMD Symposium

พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน OKMD BBL Symposium Inspire your brain, inspire your future วันอาทิตย์ 22 มกราคม 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สำนักโครงการและจัดการความรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) หรือ OKMD มีความตระหนักในโลกยุคใหม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เร่งเร้าให้เราต้องปรับตัวเพื่อปรับเปลี่ยนได้ทันเวลา จึงเป็นความท้าทายที่คนทุกวัยในยุคนี้ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อพร้อมรับมือกับโจทย์ทางสังคมที่ซับซ้อนมากขึ้นการเรียนรู้บนฐานของการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักนำองค์ความรู้ที่มีมาพัฒนาตัวเองได้อย่างสร้างสรรค์ จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรตระหนักให้เห็นความสำคัญ ซึ่ง BBL(brain-based learning) คือหลักของการเรียนรู้ที่เข้าใจพัฒนาการสมองของคนทุกวัย ซึ่งOKMD ได้ใช้หลักสูตรBBL มาแล้วถึง11 ปี มีช่วยเพิ่มบทบาทการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น “OKMD BBL Symposium Inspire your brain, inspire your […]