#EX.MPA. Batch 1 :PTU

PTU : : คณะรัฐศาสตร์ ม.ปทุมธานี จัดฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

PTU : : คณะรัฐศาสตร์ ม.ปทุมธานี จัดฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

อาจารย์บุญเพ็ง จันทร์งาม คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต EX.MPA.Batch1 นักศึกษาระดับปริญญาโทและนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งยังได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ตลาดสด อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็วๆนี้ #EX.MPA. Batch 1 #มหาวิทยาลัยปทุมธานี #คณะรัฐศาสตร์ PTU

EX.MPA. Batch 1 :PTU : นักศึกษา EX.MPA.Batch1 PTU. เข้าศึกษาดูงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

EX.MPA. Batch 1 :PTU : นักศึกษา EX.MPA.Batch1 PTU. เข้าศึกษาดูงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (EX.MPA.Batch1 PTU.) เข้าศึกษาดูงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนภาคทฤษฎีรายวิชาการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐในภาคการศึกษาที่2/2559 อย่างเต็มรูปแบบและเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ โดยมี คุณฉลองชัย แสงสว่าง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์และนักศึกษา EX.MPA.Batch1 เป็นผู้ประสานงานการนำทีมนักศึกษาและคณาจารย์เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ และมีนายสุเทพ แก้วประดับ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมจัดการบรรยายแนะนำเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการงานในส่วนของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ในส่วนต่างๆ อาทิ ภาคเกษตรกรรม การศึกษา การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้เข้าศึกษาดูงาน ณ จุดแวะพักคนรักสุขภาพ ใบเขียวไฮโดรฟาร์ม เพื่อดูการปลูกผักไฮโดร อุปกรณ์การปลูก การทำสลัดค้อกเทล และแซนวิชไฮโดร พร้อมอุดหนุนสินค้า นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชม การท่องเที่ยววิถีชุมชน การผลิตและตัดเย็บเสื้อผ้าไทยประยุกต์ในรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นสินค้าส่งออกสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นต้น ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยาย นายผดุงศักดิ์ พรมทรัพย์ ประธานนักศึกษา EX.MPA.Batch1 PTU ได้เป็นผู้แทนนักศึกษากล่าวขอบคุณ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

EX.MPA. Batch 1 :PTU : เรียนรู้ประสบการณ์จริงกับตัวจริง “การบริหารสาธารณะและความปลอดภัยภาครัฐและท้องถิ่น” โดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

EX.MPA. Batch 1 :PTU : เรียนรู้ประสบการณ์จริงกับตัวจริง “การบริหารสาธารณะและความปลอดภัยภาครัฐและท้องถิ่น” โดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต EX.MPA. Batch 1 (ภาคพิเศษ รุ่น 1 ) มหาวิทยาลัยปทุมธานี เรียนรู้ประสบการณ์จริงกับตัวจริง จัดการบรรยายพิเศษในรายวิชา MPA 616303 “การบริหารสาธารณะและความปลอดภัยภาครัฐและท้องถิ่น” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติมาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ภาพรวมภารกิจความรับผิดชอบของสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ และการปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาการบริการ และการอำนวยบริการสาธารณะ โดยมุ่งเน้นประโยชน์สาธารณะของประชาชน เทคนิคการจัดการบริการสาธารณะต่างๆพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามปัญหาต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ในการเรียนให้กับนักศึกษา EX.MPA. Batch 1 เป็นอย่างมาก ณ ห้องเรียน บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 2 มหาวิทยาลัยปทุมธานี เมื่อเร็วๆนี้

EX.MPA. Batch 1 :PTU : เรียนรู้ประสบการณ์จริงกับตัวจริง “การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ” โดย ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

EX.MPA. Batch 1 :PTU : เรียนรู้ประสบการณ์จริงกับตัวจริง “การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ” โดย ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต EX.MPA. Batch 1 (ภาคพิเศษ รุ่น 1 ) มหาวิทยาลัยปทุมธานี เรียนรู้ประสบการณ์จริงกับตัวจริง จัดการบรรยายพิเศษในรายวิชา MPA 616207 “การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ” โดยได้รับเกียรติจากท่านดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้เกียรติมาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ภาพรวมกระบวนการในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคนแบบองค์รวม และการวิเคราะห์และการออกแบบงานการวางแผนทรัพยากรมนุษย์กระบวนการการจัดการกำลังคน ระบบข้อมูลกำลังคน การวิจัยกำลังคนรวามถึงระบบข้าราชการและพนักงานของรัฐ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามปัญหาต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ในการเรียนให้กับนักศึกษา EX.MPA. Batch 1 เป็นอย่างมาก ณ ห้องเรียน บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 2 มหาวิทยาลัยปทุมธานี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา # EX.MPA. Batch 1 :PTU

EX.MPA. Batch 1 PTU : ร่วมทำบุญทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัดพระธาตุเติมบุญ คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

EX.MPA. Batch 1 PTU : ร่วมทำบุญทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัดพระธาตุเติมบุญ คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

คุณผดุงศักดิ์ พรมทรัพย์ ประธานบริษัทวงศ์สุวรรณธร และประธานนักศึกษาหลักสูตร EX.MPA. Batch 1 PTU พร้อมด้วยคุณสุดใจ แซ่เต๋ง ผู้บริหารตลาดพระรูป1-4 และพี่ๆน้องๆ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี ร่วมทำบุญบริจาค วัสดุก่อสร้าง ปูน หิน ทราย เหล็ก เครื่องตบดิน และถวายปัจจัย เพื่อสร้างศาสนสถาน อาทิที่พัก และห้องสุขา สำหรับพระภิกษุ สามเณร ในการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ จำนวน 11 รูป ณ บริเวณที่ดิน วัดพระธาตุเติมบุญ คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็วๆนี้ นอกจากนี้ทางคุณผดุงศักดิ์ พรมทรัพย์ ยังได้ถวายรถตู้จำนวน 1 คน เพื่อให้ทางวัดไว้ใช้สอยในกิจการของทางวัดอีกด้วย

EX.MPA. Batch 1 :PTU : ร่วมแสดงความยินดี… สจ.สุรชัย อนุตธโต ประธานชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม และนักศึกษาEX.MPA.Batch1 PTU. เข้ารับรางวัล“องค์กรเอกชน ระดับดีเด่นอย่งต่อเนื่อง” ประจำปี ๒๕๕๙

EX.MPA. Batch 1 :PTU : ร่วมแสดงความยินดี… สจ.สุรชัย อนุตธโต ประธานชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม และนักศึกษาEX.MPA.Batch1 PTU. เข้ารับรางวัล“องค์กรเอกชน ระดับดีเด่นอย่งต่อเนื่อง” ประจำปี ๒๕๕๙

หลักสูตร EX.MPA. Batch 1 : PTU ขอแสดงความยินดี กับ สจ.สุรชัย อนุตธโต ประธานชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม และนักศึกษา EX.MPA.Batch1 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ในโอกาสเข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงว่า ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม “องค์กรเอกชน ระดับดีเด่นอย่งต่อเนื่อง” ประจำปี ๒๕๕๙ ในงาน “ชื่นชมอดุมการณ์ ครั้งที่ ๑๔” ณ อาคารปฐมสัมมาคาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา จัดโดย สมาคมศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจร่วมกันของชาวนครปฐม

EX.MPA. Batch 1 :PTU : นักศึกษา EX.MPA.Batch1 PTU. เข้าศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

EX.MPA. Batch 1 :PTU : นักศึกษา EX.MPA.Batch1 PTU. เข้าศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

พลเอก พนา ถนอมสิงห์ อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี นำนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (EX.MPA.Batch1 PTU.) เข้าศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2559 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนภาคทฤษฎีรายวิชาการบริหารสาธารณะและความปลอดภัยภาครัฐและท้องถิ่นในภาคการศึกษาที่2/2559 อย่างเต็มรูปแบบและเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ โดยมี คุณอัญชลี แจ่มแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมจัดการบรรยายแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนานในส่วนต่างๆ อาทิ ภาคเกษตรกรรม เป็นต้น ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยาย พลเอกพนา ถนอมสิงห์ ได้เป็นผู้แทนนักศึกษาฯมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนานภายใต้การนำของ คุณอัญชลี แจ่มแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 ในระดับดีเด่น จากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เมื่อเร็วๆนี้อีกด้วย

EX.MPA. Batch 1 :PTU : นักศึกษา EX.MPA.Batch1 PTU. จิตอาสาเพื่อสังคม บริจาคเงินและถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้ ชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ.122 อ.บางเลน จ.นครปฐม

EX.MPA. Batch 1 :PTU : นักศึกษา EX.MPA.Batch1 PTU. จิตอาสาเพื่อสังคม บริจาคเงินและถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้ ชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ.122 อ.บางเลน จ.นครปฐม

คุณผดุงศักดิ์ พรมทรัพย์ ประธานนักศึกษา EX.MPA. Batch 1 และประธานบริษัทวงศ์สุวรรณธร จำกัด พร้อมด้วยคุณสุดใจ แซ่เต๋ง เจ้าของกิจการตลาดพระรูป 1-4, คุณจักรรัตน์ กนะกาศัย เจ้าของกิจการ ซ้งเป็ดพะโล้,คุณธนภาค ตรีรัตนนุกูล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะและ พี่ๆน้อง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี จิตอาสาเพื่อสังคม ร่วมทำบุญบริจาคเงิน จำนวน 56,000 บาท ถุงยังชีพ จำนวน 42 ถุง น้ำดื่ม 100 แพ็ค ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุไฟไหม้ ตลาดบางหลวง 100 ปี ร.ศ. 122 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมี ส.จ.สุรชัย อนุตธโต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับและเป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคพร้อมสิ่งของต่างๆ ดังกล่าว เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้ต่อไป ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ ชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ.122 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม […]

EX.MPA. Batch 1 :PTU : เรียนจริง กับตัวจริง “การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ” โดย พล.ต.ท.ดร.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้บัญชาการสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

EX.MPA. Batch 1 :PTU : เรียนจริง กับตัวจริง “การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ”  โดย พล.ต.ท.ดร.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้บัญชาการสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต EX.MPA. Batch 1 (ภาคพิเศษ ) มหาวิทยาลัยปทุมธานี เรียนจริง กับตัวจริง จัดการบรรยายพิเศษในรายวิชา MPA616207 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ (Change Management and Strategic Planning in Public Sector)โดยได้รับเกียรติจากท่าน พล.ต.ท.ดร.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้บัญชาการสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติมาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการเปลี่ยนแปลง เหตุและอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลง แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกและผู้นำการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการศึกษาสถานการณ์ และ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐภายใต้ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการกำหนดแผนการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การติดตามควบคุม และการประเมินผลตามแผนเชิงกลยุทธ์พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามปัญหาต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ในการเรียนให้กับนักศึกษา EX.MPA. Batch 1 เป็นอย่างมาก ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 2 มหาวิทยาลัยปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

EX.MPA. Batch 1 :PTU : เรียนจริง กับตัวจริง “การเมืองและการบริหารรัฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน” โดย ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

EX.MPA. Batch 1 :PTU : เรียนจริง กับตัวจริง “การเมืองและการบริหารรัฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน” โดย ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต EX.MPA. Batch 1 (ภาคพิเศษ รุ่น 1 ) มหาวิทยาลัยปทุมธานี เรียนจริง กับตัวจริง จัดการบรรยายพิเศษในรายวิชา MPA 616205 “การเมืองและการบริหารรัฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน” (Politic and Asians Public Administration) โดยได้รับเกียรติจากท่านดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติมาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ภาพรวม การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ของประเทศในอาเซียน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามปัญหาต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ในการเรียนให้กับนักศึกษา EX.MPA. Batch 1 เป็นอย่างมากณ ห้องเรียน บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 2 มหาวิทยาลัยปทุมธานี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา