NPHC2016

งานประชุมวิชาการ 2nd National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2016)

งานประชุมวิชาการ 2nd National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2016)

แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการ 2nd National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2016) ซึ่งจัดโดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สภาการพยาบาล, สำนักการพยาบาล, สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย, สมาคมพพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย, ชทรมพยาบาลแบบประคับประคอง และสำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ