SAFE THAI SAVE IPD

โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรค IPD : SAFE THAI SAVE IPD

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย และ นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชนและอดีตอธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมงานแถลงข่าว โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรค IPD : SAFE THAI SAVE IPD เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พร้อมร่วมรณรงค์ป้องกัน และการปลุกจิตสำนึกสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส สาเหตุสำคัญก่อให้เกิดโรคไอพีดี (IPD) รวมถึงการรับมือป้องกันโรค IPD อย่างถูกวิธี ที่ ห้องเชลซี มิตติ้งรูม A ชั้น 5 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ