“Driving Simulator”

ล็อกซซิม จับมือ มรภ.นครปฐม พัฒนาหลักสูตรลอจิสติกส์เพื่อความปลอดภัย

ล็อกซซิม จับมือ มรภ.นครปฐม พัฒนาหลักสูตรลอจิสติกส์เพื่อความปลอดภัย

นายวสันต์ จาติกวณิช กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี จำกัด หรือ ล็อกซซิม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านดำเนินการพัฒนาหลักสูตรหรือ โครงการด้านบริหารจัดการลอจิสติกส์และซัพพลายเชน รวมถึงการบริหารจัดการขนส่งสินค้า ด้วยการนำ เครื่องฝึกขับรถจำลอง (Driving Simulator) มาเสริมสร้างความรู้ให้กับบัณฑิตภายใต้แนวคิด “การขับขี่ปลอดภัย” และ “เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์ฝึกขับรถบรรทุกจำลอง เมื่อเร็วๆ นี้.