Zimbra

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและซินนาคอร์ประกาศเปิดตัว Zimbra Innovation Program

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและซินนาคอร์ประกาศเปิดตัว Zimbra Innovation Program

มุ่งพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถทางเทคนิคในการสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์บริการต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มอีเมล์และแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน กรุงเทพมหานคร ,ประเทศไทย , วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 – ณ โรงแรมอนันตราสยาม ได้มีการจัดแถลงข่าวและพิธีการลงนามความร่วมมือกัน (mou) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) และซินนาคอร์ (Nasdaq : SYNC) ในโครงการ Zimbra Innovation Program โครงการนี้มีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางเทคนิคและทักษะในการคิดเชิงวิพากย์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาโซลูชั่นซอฟต์แวร์ให้แก่นักศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด และสนับสนุนความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการก้าวเป็นดิจิทัลฮับแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มุ่งพัฒนาให้บริการของรัฐแก่ภาคการศึกษา การลงทุน การท่องเที่ยว และอื่น ๆ ให้ดีขึ้นโดยใช้ดิจิทัลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของรัฐบาลไทยที่พึ่งประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ โครงการนี้จะเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ครบถ้วนจำเป็นสำหรับอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (developer) โดยเฉพาะในระบบเปิด (opensource) มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ , ระบบเสมือนจริง (virtualization) , messaging platform (Zimbra) , ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเครือข่าย พร้อมทั้งออกใบรับรองความสามารถในการผ่านหลักสูตรให้โดยทางคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (IST MUT) ให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ทั้งเป็นหลักสูตรและการเปิดอบรมระยะสั้น […]